cf. Երեկ.

adj.

Փոխանակ գրելոյ Երրեակ, կամ Եռեակ.

Քառիւք երեկօք արշաւասոյր շարժմանց». այսինքն են տասներկու ժամք աւուր. (Արծր. Ա. 1։)

s.

Որպէս Երեկ. ուստի եւ Ցերեակն՝ է ցերեկ.

Մի՝ ի լուսանալ աւուրն, եւ մի ընդ երեակն. (Լաստ. ԺԶ։)

Եւ էր ընդ երեակս. (Ճ. Բ.։)

Ընդ երեակս ծագեաց արեգակն. (Ճ. Թ.։)

Երթեալ եղբօրն ընդ երեակս. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եօթներեակ

Զցերեակ

Իններեակ, եկի

Հնգերեակ, եկաց

Յիսներեակ, եկաց

Ութերեակ, եկաց

Վեցերեակ

Տասներեակ, րեկի

Ցերեակ

Voir tout