s.

dormer window, sky-light;
roof, house, family.

s.

Լուսամուտ տանեաց. պատուհան ի վերուստ յարկաց. երդիք, երդիս.

Շողն ընդ երդ մտանիցէ. (Եզնիկ.։)

Ընդ լուսանցոյց երդոց ի շողսն խաղայցէ մանրամաղ փոշին. (Ագաթ.։)

Կնքէր զերդ եւ զդուրս բանտին։ Ընդ երդն պշուցեալ հայէր յերկինս. (Եղիշ. ՟Ը։)

Զնոցին դիակունս առ երդովքն ուրեմն ի տանիս զեղչեալս. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Զլուսանցոյց երդ յարկիս։ Երդոցն պահպանարան. (Նար. ՟Ժ՟Բ. ՟Ղ՟Ա։)

ԵՐԴ. լայնաբար՝ իբր Տուն, յարկ. եւ անձինք տան.

Ոչխար ըստ երդ». յն. ըստ տանց հայրենեաց. (Ել. ՟Ժ՟Բ. 3։)

Կարգեաց չորս չորս հողս երդոյ. (Ագաթ.։)

Խաղացուցին ի յարտաշատ քաղաքէ ինն հազար տուն երդ հրեայս։ Քառասուն՝ երդ հայ։ Երդս քսան հզազր հայ, եւ այլն. (Բուզ. ՟Դ. 55։)

Տ. եւ Երդումարդ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բերդ, ից, աց

Բերդակալ, աց

Բերդակալք

Բերդամարտութիւն, ութեան

Բերդամէջ, միջի

Բերդապահ

Բերդարգել

Բերդեան

Գերդաստական

Գերդաստան, նաց

Գերդաստանակից

Գերդաստանիկ

Եղերդ, ի, աց, ոյ, ոց

Երդակից

Երդիք

Երդմանկեր

Երդմմակից

Երդմնազանց, ից

Երդմնազանցութիւն, ութեան

Երդմնախոր

Voir tout