s.

act of singing;
song, canticle.

s.

ԵՐԳՈՂՈՒԹԻՒՆ ԵՐԳՈՒԹԻՒՆ. Երգեցողութիւն. երգ. նուագ.

Հոգենուագն երգողութեամբ. (Տօնակ.։)

Ձայնակցեալ սմին ողբոց երգութեան։ Ի մէջ առեալ բանիւ երգութիւն. (Նար. ՟Ի. եւ Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երգութիւն երգութիւնք
accusatif երգութիւն երգութիւնս
génitif երգութեան երգութեանց
locatif երգութեան երգութիւնս
datif երգութեան երգութեանց
ablatif երգութենէ երգութեանց
instrumental երգութեամբ երգութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմերգութիւն, ութեան

Գաւազաներգութիւն, ութեան

Դիւցազներգութիւն, ութեան

Եղերերգութիւն, ութեան

Թաղերգութիւն, ութեան

Ժամերգութիւն, ութեան

Կատակերգութիւն, ութեան

Հագներգութիւն, ութեան

Հովուերգութիւն, ութեան

Նախերգութիւն, ութեան

Նոխազերգութիւն, ութեան

Նուագերգութիւն, ութեան

Ողբերգութիւն, ութեան

Պաշտօներգութիւն, ութեան

Պարերգութիւն, ութեան

Պղերգութիւն, ութեան

Սաղմոսերգութիւն, ութեան

Տաղերգութիւն, ութեան

Քաղցրերգութիւն, ութեան

Քնարերգութիւն, ութեան

Voir tout