ն.

ԵՐԳԻԾՈՒՑԱՆԵՄ լինի եւ ԵՐԳԻԾԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ῤηγνύω, διαρήγνυμι rumpo, scindo, discerpio Երգիծանել, հերձուլ, պայթուցանել.

Զի մի՛ առ ոտն կոխեսցեն զնոսա, եւ դարձեալ երգիծուցանիցեն ձեզ. (Մտթ. ՟Է. 6։)

Լնուն խճողեն զպորտ եւ զորովայն իւրեանց, եւ երգիծուցանիցեն։ Ետ քեզ աստուած եւ որովայն, ո՛չ զի երգիծուցանիցես, այլ զգաստացուցանիցես։ Զդա (զորովայնդ) աւելի քան զչափն երգիծուցանիցես, եւ զնա (զաղքատն) որ չափովն խնդրէ՝ հալածես։ Չի՛ք ինչ՝ որ այնպէս երգիծուցանիցէ եւ հեղձուցանէ եւ ապականէ զնա, իբրեւ զզեղխութիւն. (Ոսկ. ապաշխ. ՟Ե։ եւ Ոսկ. փիլիպ. ՟Ժ։ եւ Ոսկ. մտթ. ՟Բ. 10. 19։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես երգիծուցանեմ
դու երգիծուցանես
նա երգիծուցանէ
մեք երգիծուցանեմք
դուք երգիծուցանէք
նոքա երգիծուցանեն
Imparfait
ես երգիծուցանեի
դու երգիծուցանեիր
նա երգիծուցանէր
մեք երգիծուցանեաք
դուք երգիծուցանեիք
նոքա երգիծուցանեին
Aoriste
ես երգիծուցի
դու երգիծուցեր
նա երգիծոյց
մեք երգիծուցաք
դուք երգիծուցէք
նոքա երգիծուցին
Subjonctif
Présent
ես երգիծուցանիցեմ
դու երգիծուցանիցես
նա երգիծուցանիցէ
մեք երգիծուցանիցեմք
դուք երգիծուցանիցէք
նոքա երգիծուցանիցեն
Aoriste
ես երգիծուցից
դու երգիծուսցես
նա երգիծուսցէ
մեք երգիծուսցուք
դուք երգիծուսցջիք
նոքա երգիծուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երգիծուցաներ
դուք մի՛ երգիծուցանէք
Impératif
դու երգիծո՛
դուք երգիծուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու երգիծուցանիջիր
դուք երգիծուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու երգիծուսջի՛ր
դուք երգիծուսջի՛ք