ն.

ԵՐԳԻԾՈՒՑԱՆԵՄ լինի եւ ԵՐԳԻԾԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ῤηγνύω, διαρήγνυμι rumpo, scindo, discerpio Երգիծանել, հերձուլ, պայթուցանել.

Զի մի՛ առ ոտն կոխեսցեն զնոսա, եւ դարձեալ երգիծուցանիցեն ձեզ. (Մտթ. ՟Է. 6։)

Լնուն խճողեն զպորտ եւ զորովայն իւրեանց, եւ երգիծուցանիցեն։ Ետ քեզ աստուած եւ որովայն, ո՛չ զի երգիծուցանիցես, այլ զգաստացուցանիցես։ Զդա (զորովայնդ) աւելի քան զչափն երգիծուցանիցես, եւ զնա (զաղքատն) որ չափովն խնդրէ՝ հալածես։ Չի՛ք ինչ՝ որ այնպէս երգիծուցանիցէ եւ հեղձուցանէ եւ ապականէ զնա, իբրեւ զզեղխութիւն. (Ոսկ. ապաշխ. ՟Ե։ եւ Ոսկ. փիլիպ. ՟Ժ։ եւ Ոսկ. մտթ. ՟Բ. 10. 19։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես երգիծեցուցանեմ
դու երգիծեցուցանես
նա երգիծեցուցանէ
մեք երգիծեցուցանեմք
դուք երգիծեցուցանէք
նոքա երգիծեցուցանեն
Imparfait
ես երգիծեցուցանեի
դու երգիծեցուցանեիր
նա երգիծեցուցանէր
մեք երգիծեցուցանեաք
դուք երգիծեցուցանեիք
նոքա երգիծեցուցանեին
Aoriste
ես երգիծեցուցի
դու երգիծեցուցեր
նա երգիծեցոյց
մեք երգիծեցուցաք
դուք երգիծեցուցէք
նոքա երգիծեցուցին
Subjonctif
Présent
ես երգիծեցուցանիցեմ
դու երգիծեցուցանիցես
նա երգիծեցուցանիցէ
մեք երգիծեցուցանիցեմք
դուք երգիծեցուցանիցէք
նոքա երգիծեցուցանիցեն
Aoriste
ես երգիծեցուցից
դու երգիծեցուսցես
նա երգիծեցուսցէ
մեք երգիծեցուսցուք
դուք երգիծեցուսցջիք
նոքա երգիծեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երգիծեցուցաներ
դուք մի՛ երգիծեցուցանէք
Impératif
դու երգիծեցո՛
դուք երգիծեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու երգիծեցուցանիջիր
դուք երգիծեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու երգիծեցուսջի՛ր
դուք երգիծեցուսջի՛ք