s.

song in company, accompaniment.

s.

συνῳδή, συνῳδία concentus Ձայնակցութիւն յերգս, եւ յայլ իրս.

Հրեշտակային երգակցութեամբ զքեզ օրհնել. (Ժմ.։)

Ընդ հրեշտակս պարակցեալ երգակցութեամբ. (Մագ.։)

Միախումբ դասակցութեամբ, միապար երգակցութեամբ՝ ընծայեցուցանես ի քեզ բազմելոյդ մաքուր օրհնաբանս. (Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երգակցութիւն երգակցութիւնք
accusatif երգակցութիւն երգակցութիւնս
génitif երգակցութեան երգակցութեանց
locatif երգակցութեան երգակցութիւնս
datif երգակցութեան երգակցութեանց
ablatif երգակցութենէ երգակցութեանց
instrumental երգակցութեամբ երգակցութեամբք