vn.

to sing, to celebrate, to praise.

ն.

ὐμνολογέω hymnum anto, celebro, laudo Երգովք բարեբանել.

Ընդ նոսա եւ զուգաձայնեալ երգաբանէ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Սկսանի գովութեամբս երգաբանել. (Լմբ. սղ.։)

Զկոյսն սուրբ երգաբանեալ։ Որ ի զօրաց հոգեղինաց երգաբանի սրբուհին. (Շար.։)

Զոր սաղմոսիւք երգաբանեալ ... եւ ի շիրիմ հարցն ամփոփեալ. (Շ. վիպ.։)

Իսկ (Շ. տաղ.)

Աստանօր ի դէպ երգաբանի մեզ որ դաւթեան կացուրդ». իմա՛, երգի ի մէնջ։