math. s.

trisection.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եռարտութիւն եռարտութիւնք
accusatif եռարտութիւն եռարտութիւնս
génitif եռարտութեան եռարտութեանց
locatif եռարտութեան եռարտութիւնս
datif եռարտութեան եռարտութեանց
ablatif եռարտութենէ եռարտութեանց
instrumental եռարտութեամբ եռարտութեամբք

Étymologie