adj.

Երիւք կամ երիցս զարդարեալ. որպէս Մեծազարդ, հրաշազարդ, եւ Երեքանձնեայ.

Եռազարդ ծայրիւք աստուածեան անփոփոխ զուգական անձնաւորութեամբն. (Անան. եկեղ։)

Որպէս արեգակն եռազարդ ձեզ յարփոյն ծագեալ. (Ոսկիփոր.։)