s.

fawn.

s.

νεβρός pullus cervi, hinnulus Որթ եզին. եզնըկի հորթ.

Իբրեւ զշուն յարձակեալ յեղնորթ. (Եւագր. ՟Ե։)

Զայսպիսի յաղթութիւնս կատարելով գեղեցկատեսիլ եղնորթքս այս. (Նար. յովէդ.։)

Զղժացուցանել (զմարդիկ) բաւական էր մեռեալ եղնորթուցն տեսիլ. (Մխ. երեմ.։)