s.

spouse, wife.

s.

Կին եղեալ առն. ամուսին. կողակից. կնիկը, ընկերը.

Զեղարն (այլոյ) յինքն գրաւել։ Չունելով եղար. (Պիտ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեղարդն, դեանց, դանց

Գեղարդնախոց

Գեղարդնաւոր

Գեղարուեստք, տից

Դեղարան, աց

Դեղարար

Եղարամայր

Եղարկեմ, եցի

*Կեղար

Վեղար, աց

Վեղարաւոր

Voir tout