cf. եղերամայր. լալկան կին.

Զեղարամարս զառաջնորդս կոծոյն։ Եղարամարքն եւ ձայնարկուք. (Ոսկ. եբր. եւ Ոսկ. փիլիպ.։)

Օգնեցէ՛ք եղարամարք։ Յորդորեցից զեղարամարս յաշխարանուագ ձայնս. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղարամայր եղարամարք
accusatif եղարամայր եղարամարս
génitif եղարամաւր եղարամարց
locatif եղարամաւր եղարամարս
datif եղարամաւր եղարամարց
ablatif եղարամաւրէ եղարամարց
instrumental եղարամարբ եղարամարբք