adj.

Նոյն ընդ ԵԶԵՐԱԿԱՆ. որպէս Սահմանաւոր.

Անքան եւ անսահման, տէր ամենայն եզրականին. (Մագ. ոտ.։)

Զի թէ տանջանքն (է) եզրական, ապա եւ կեանքն սահմանական. (Երզն. մտթ.։)

Եւ որպէս Սահմանակից, գտեալն յեզերս տեղերաց տեղերաց.

Զքո լեզուիդ դիտել զբովանդակ զբառսն զեզրականս. (Մագ. քեր. կամ ըստ Երզն. Եզերական։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անեզրական

Voir tout