adj.

magical, enchanted.

adj.

μαγικός magicus Կախարդական. մոգական.

Ի դիւթական արուեստի խաբէութիւնս անկանէին. (Իմ. ՟Ժ՟Է. 7։)

Յափշտակելով զգաւազանսն դիւթական. (Շար.։)

Երթեալ ընտրեցին արս դիւթականս. (Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Դ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հաւադիւթականն

Voir tout