vn.

to be angry, enraged;
to resist, to oppose.

չ.

ԴԺՊՀԻԼ կամ ԴԺՊՀԵԼ. Դժկամակիլ. դառնանալ. դժնէանալ.

Դժոխերես դժպհելով հային ի նա. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 26։)