s.

cupboard;
watch, ambush, ambuscade;
trap, caltrop, gin, snare;
subterraneous passage;
plot, cheat, deceit, intrigue;
— գործել՝ դնել, ի — մտանել, to lay an ambush, to lie in ambuscade, to be on the watch;
to dupe, to cheat, to plot;
— մատենից, book-case.

Other definitions containing this entry

Դարանակալ, ի, աց

cf. Դարանագործ.


Դարանամուտ, մտից

cf. Դարանակալ.


Զգեստ, ուց

dress, robe, garment, clothes;
— յօրինել ումեք, to dress, to make a dress for one;
— ամենօրեայ, every day clothes;
— հարսանեաց, wedding garb;
— այրութեան, widows weeds;
սեաւ —ք, dress coat;
պաշտօնական —, regimentals;
հասարակաց —ուք, in plain or private clothes;
— աւազանին, baptismal grace;
ծառայական —, towel, napkin;
— ստին, boot, shoe;
մերկ ի —ուց, undressed, disrobed, naked;
դարան —ուց, clothes-press.


Ժամապահ

punctual, exact to the time appointed, watchful, vigilant;
— լինել, to seek, to look out for, to spy, to watch, to be on the watch, to keep watch;
դարանակալ լինել, to lie in wait for, to be on the watch for.


Իրաւանամ, ացայ

cf. Արդարանամ.


Խորհրդանոց

cf. Խորհրդարան.


Ծովակալ, աց

lord of the sea;
sea-king;
admiral;
մեծ —, փոխան —ի, երորդ —, high, vice-admiral, rear-admiral;
ատեան, խորհրդարան —աց, admiralty-board;
նաւ —ի, flag-ship.


Հիւանդանոց, աց

cf. Հիւանդարան.


Մատեան, ենից

book;
parchment, scroll, roll, register;
code, manuscript;
աստուածային, աստուածաշունչ —ք, the Holy Scriptures, — Bible;
—ենից դարան, library;
ի —ենի հարկանել, տալ, to write, to set down or couch in writing, to register, to record;
մատեան — գունգ, the immortal band (Persian cavalry).


Յարձակիմ, եցայ

to assail, to affront, to attack, to storm the breach;
to dash, rush or fall upon, to pounce upon with violence, to dart or fall on;
— ի ներքս, to enter violently, forcibly, impetuously;
արտաքս —, to make a sortie;
— ի դարանացն, to leap from one's hiding-place;
cf. Զհետ;
— յոք, to attack one;
to affront, to provoke;
յիրեարս —, to attack each other, to fall upon one another.


Նստիմ, տայ, նիստ

to sit down, to be seated;
to repose;
to lodge, to reside, to dwell;
to be settled, to be resident;
— զօրաց, to be encamped, to encamp;
շուրջ — զքաղաքաւ, to besiege, to blockade, to block up;
ի դարան —, to lie in ambush, in wait;
to plot;
— ի սեղան, to sit down to table;
— յաթոռ ի պէտս, to go to stool, to evacuate;
— յինքեան, to retire from business, to live alone;
— ի վերայ աւանդի, to neglect one's deposit.


Voir tout

s.

Որպէս յն. θήκη (յորմէ βιβλιοθήκη ) Դրարան, պահարան. ընդունարան. տեղի պահելոյ զիրս կամ զգիրս կամ զանձն. պատսպարան. որջ. վանդակ. արկղ.

cf. Մատենադարան. եւ cf. Պատկանդարան.

Յերկրորդում մատենիցն պատմական դարանի։ Յիւրոց, մատենիցն դարանս. (Եւս. քր. Ա. եւ Բ։)

Ի միում դարանի անդ (կտակարանացն). (Եփր. մնաց.։)

Արա՛ քեզ տապան փայտեղէն, զի լիցի քեզ դարան, եւ ամուր ապաստանի. (Մծբ. ԺԲ։)

Այնպէս զի եւ դարանքն եւս չեն բաւական առ ի ծածկել ի բարկութենէն որ եկեալ կայցէ ի վերայ. (Ոսկ. ես.։)

Դարան ամրութեան, պատսպարան վստահութեան. (Նար. ՁԹ։)

Ունէր ծերն դարան ինչ ի տան իւրում ... մթագին ինչ տեղի. (Վրք. հց. Զ։)

Հրամայեաց առիւծուն, եւ ելեալ գնաց ի դարանն իւր. (Հ=Յ. հոկտ. ԺԷ.։)

բայիւ ἑνεδρεύω insidior. Ծածուկ տեղի, ուր նստին կամ դարեալ դադարին զօրք՝ առ յանկարծ յարձակելոյ ի վերայ թշնամեաց անցելոց ընդ այն. ուստի Դարան կամ Դարանակալութիւն ասի եւ ամենայն դաւաճանութիւն կամ որոգայթ.

Եմոյծ զնոսա ի դարան։ Յարիջի՛ք ի դարանէ անտի։ Յարեաւ աբիմեղէք, եւ ամենայն զօրն որ ընդ նմա՝ ի դարանացն։ Ելին ի դարանէ անտի։ Դարան նստէր նմա ի շտեմարանի։ Ի դարան մտեալ։ Որ ատիցէ զընկեր իւր, եւ դարան գործիցէ նմա։ Դարան գործեալ է նմա ի նոցանէ։ Դարան գործեալ իցէ նմա յետուստ քաղաքին. եւ այլն։ Յարուցելք յիւրաքանչիւր խաւարային դարանացն։ Եւ են նոքա դարանք սատանայի. զի նոքօք կատարէ զդառնութիւն կամաց իւրոց. (Եղիշ. Բ. Է։)

Դաւեցի զանձն իմ, դաւաճանեցի, դարան գործեցի. (Ժմ.։)

Մահ որպէս զգող դարան եդեալ է ձեզ յամենայն տեղի. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դարան դարանք
accusatif դարան դարանս
génitif դարանի դարանաց
locatif դարանի դարանս
datif դարանի դարանաց
ablatif դարանէ դարանաց
instrumental դարանաւ դարանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազդարան

Առաջնորդարան, աց

Արդարանամ, ացայ

Դարանագործ

Դարանակալ, ի, աց

Դարանակալութիւն, ութեան

Դարանակեմ, եցի

Դարանամուտ, մտից

Դարանայոյզ առնեմ

Դարանապետ

Դարանաւանդք տան

Դարանիմ, եցայ

Զարդարանք

Խորհրդարան, աց

Հիւանդարան

Հողադարան

Ճանապարհորդարան, աց

Մատենադարան, աց

Յարդարանք

Պատկանդարան, ի

Voir tout