s.

place where one rests the wrist or hand.

s.

Տեղի դաստակաց, կամ ձեռաց տարածելոց ((ի խաչին).

Ի փորուածէ բեւեռացն դաստակետեղք ձեռացն ... կարմրացեալ ներկան. (Անյաղթ բարձր.։)