adj.

hard, old, ancient.

s.

ԴԱՀ որ եւ ԴԱԽ. Հնութեամբ պնդացեալ, եւ պակասեալ ի փափկիկ մատաղութենէ.

Զմատղաշ ուռն, եւ ոչ զդահն. եւ այլն. (Վստկ. ՟Կ՟Բ. տե՛ս եւ ՟Ծ՟Ե. ՟Յ՟Ը։) ուր եւ կայ Դահանալ. Դահութիւն.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աժդահակ, կայ

Աղանդահնար

Անդնդահերձ

Արգաւանդահող

Դահադրամ

Դահամունք, մանց

Դահանակ

Դահեկան, աց

Դահեկանահատ

Դահիճ, հճաց

Դահլիճ, լճի

Դահճապետ, աց

Դահնայ

Դահուկ

Դահուճ

Լերդահատոր

Լերդահմայ, ից

Լերդահմայութիւն, ութեան

Մարդահաճ

Մարդահաճեմ, եցի

Voir tout