cf. Գիր;
cf. Գրեան.

cf. ԳԻՐ, եւ ԳՐԵԱՆ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղօթագիրք, գրոց

Բառագիրք

Բառգիրք, գրոց

Գաւազանագիրք

Դատաստանագիրք, գրոց

Ժամագիրք, գրոց

Ժամանակագիրք

Մեհենագիրք, գրոց

Պարունակաց գիրք

Սրբազնագիրք

Տոհմագիրք, գրոց

Օրինագիրք, գրոց

Voir tout