s.

զեխութիւն գինւոյ. գինեխազութիւն.

Գտին զնա թմբրեալ գինեզեխութեամբ, եւ սհանին զնա սրով. (Ղեւոնդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գինեզեխութիւն գինեզեխութիւնք
accusatif գինեզեխութիւն գինեզեխութիւնս
génitif գինեզեխութեան գինեզեխութեանց
locatif գինեզեխութեան գինեզեխութիւնս
datif գինեզեխութեան գինեզեխութեանց
ablatif գինեզեխութենէ գինեզեխութեանց
instrumental գինեզեխութեամբ գինեզեխութեամբք