s.

Բարձրութիւն գահի, աթոռոյ, պատուոյ. վսեմութիւ.

Նաեւ զայս ոչ անգիտանայ քոյին գերագահութիւնդ. (Վրք. ոսկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գերագահութիւն գերագահութիւնք
accusatif գերագահութիւն գերագահութիւնս
génitif գերագահութեան գերագահութեանց
locatif գերագահութեան գերագահութիւնս
datif գերագահութեան գերագահութեանց
ablatif գերագահութենէ գերագահութեանց
instrumental գերագահութեամբ գերագահութեամբք