s.

beauty, charm, attraction, allurement good grace.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագաթանգեղոս, ի, սիւ

Ամգեղեցիկ

Ամենագեղ

Ամենագեղեցիկ

Անգայռագեղ

Անգառագեղ

Անգեղ

Անգեղաղէշ

Անգեղեայ

Անգեղոս, ղեայ

Անձնագեղ, ոյ

Աչագեղ, ոյ

Աչագեղեայ

Արփագեղք

Արփիագեղ

Բարեգեղ

Գանգրագեղ

Գառագեղ, գղի, գղաց

Գառագեղեմ, եցի

Գարնանագեղ

Voir tout