va.

to cause to abhor;
to abhor, to detest;
to make execrable.

ն.

βδελύσσομαι Abominor եւ μιαίνω inquino, foedo Գարշելի համարել, այսինքն գարշիլ, խորշիլ իբրեւ ի պղծոյ. ընդ պիղծս գրել. կամ գարշելի կացուցանել. զզուելի առնել. պղծել. աղտեղել. իքրահ եթտիրմէք, մուրտար սայմագ, մուրտարլամագ.

Գարշեցուցանէին եգիպտացիքն զորդիսն իսրայէլի. (Ել. ՟Ա. 13։)

Գարշեցուսցես զկուռսն զարծաթապատս. (Ես. ՟Լ. 22։ Տես եւ Օր. ՟Ի՟Գ. 7։ Սղ. ճե. 40։ Ամովս. ՟Զ. 8։)

Գարշեցուցէք զհոտ մեր առաջի փարաւոնի. (Ել. ՟Ե. 21։)

Մի գարշեցուցանիցէք զանձինս ձեր ամենայն սողնովք. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 43։)

Զիս գարշեցուցեալ (բան սաղմոսին) հանապազ խայտառակէ. (Նար. կ.։)

Այն առաւել գարշեցոյց զմարդկային բնութիւնս. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գարշեցուցանեմ
դու գարշեցուցանես
նա գարշեցուցանէ
մեք գարշեցուցանեմք
դուք գարշեցուցանէք
նոքա գարշեցուցանեն
Imparfait
ես գարշեցուցանեի
դու գարշեցուցանեիր
նա գարշեցուցանէր
մեք գարշեցուցանեաք
դուք գարշեցուցանեիք
նոքա գարշեցուցանեին
Aoriste
ես գարշեցուցի
դու գարշեցուցեր
նա գարշեցոյց
մեք գարշեցուցաք
դուք գարշեցուցէք
նոքա գարշեցուցին
Subjonctif
Présent
ես գարշեցուցանիցեմ
դու գարշեցուցանիցես
նա գարշեցուցանիցէ
մեք գարշեցուցանիցեմք
դուք գարշեցուցանիցէք
նոքա գարշեցուցանիցեն
Aoriste
ես գարշեցուցից
դու գարշեցուսցես
նա գարշեցուսցէ
մեք գարշեցուսցուք
դուք գարշեցուսցջիք
նոքա գարշեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գարշեցուցաներ
դուք մի՛ գարշեցուցանէք
Impératif
դու գարշեցո՛
դուք գարշեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գարշեցուցանիջիր
դուք գարշեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գարշեցուսջի՛ր
դուք գարշեցուսջի՛ք