vn.

to complain, to implore, to grumble;
— զմիմեանց, to quarrel together.

ձ.

γογγύζω Murmuro, mussito ռմկ. գանկըտիլ. Շշնջել. քրթմնջել. տրտնջել. գանգատ առնել. բողոքել.

Մարդարէքն գանգատին զիսրայէլէ ի դիմաց այ. (Լծ. նար.։)

Զօրքն գանգատեցան, ասելով։ Նոյնպէս եւ զանն գանգատեցաւ առաջի հայոց եւ վրաց իշխանացն. (Մաղաք. աբ.։)

Գանգատել. (սքանքատել, կամ կեղարջել. Հին բռ.։)