s.

cure;
remedy.

s.

Արմատ Բուժելոյ. Բուժումն. բուժանք, որպէս դեղ. հնարք.

Զայն ոչ իւիք կարացի գիտել, բայց միովն եւեթ բուժօք. (Պիտ.։)

Եւ զբոյժս սրտին շարժեալ սասանէր. (Ոսկ. ղկ.) թերեւս գրելի է՝ զբոյնս. իսկ յն. զհիմունս։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախտաբոյժ, բուժի, ժից

Ակնաբոյժ, բուժի, ժից

Անբոյժ

Ատամնաբոյժ

Դժոխաբոյժ

Դժուարաբոյժ

Դիւրաբոյժ

Ձիաբոյժ

Նմանաբոյժ

Ջրաբոյժ, բուժի

Վիրաբոյժ, բաժի

Voir tout