s.

cover;
curtain.

Other definitions containing this entry

Վէժ

cf. Բէժ.


Voir tout

ԲԷԺ կամ ՎԷԺ. (յորմէ Վիժակ) Վարագոյր մեծ, կամ ծածկոց կտաւի։

Բէժ կտաւի զմեծ խորանաւն։ Կամէին հարկանել զբէժն (կամ զվէժն) եւ զխորանն. (Ճ. ՟Ա. եւ Ճ. ՟Բ.։)