ն.

Բայ անսովոր, իբր Անդուռն բերանով ասել.

Զիա՞րդ արդեօք զՅիսուսէ որդոյն Աստուծոյ իշխեսցէ ոք զայս բերանաբացեալ. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Կամ Բանալ զծակ ինչ որպէս զբերան.

Արբ զաղբիւր ջրոյ կողին, զոր երկաթոյն տէգն բերանաբացեաց քեզ. (Մխ. ապար.։)