s.

Հեռաւոր կողմանք, կամ բնակիչք նոցին.

Մեծաւ պնդութեամբ առնէր վրէժխնդրութիւն հաւատոց եւ վարուց երանելին Տրդատ, առաւել այնոցիկ՝ որ բացակողմանքն էին յիւրում իշխանութեանն. (Խոր. ՟Գ. 3։)