cf. ԲԱՑԱԿԱՅԻՄ.

Ի չհետեւեալսն կենդանակերպիցն բացակայանայցեն աստաղքն յարեգակնէ մասունս ՟Ժ՟Ե։ Յորժամ բացակայասցին յարեւելականէ մասունս ՟Ժ՟Ե։ Յորժամ կենդանատեսակքն բացակայասցին յարեգակնէ. (Շիր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բացակայանամ
դու բացակայանաս
նա բացակայանայ
մեք բացակայանամք
դուք բացակայանայք
նոքա բացակայանան
Imparfait
ես բացակայանայի
դու բացակայանայիր
նա բացակայանայր
մեք բացակայանայաք
դուք բացակայանայիք
նոքա բացակայանային
Aoriste
ես բացակայացայ
դու բացակայացար
նա բացակայացաւ
մեք բացակայացաք
դուք բացակայացայք
նոքա բացակայացան
Subjonctif
Présent
ես բացակայանայցեմ
դու բացակայանայցես
նա բացակայանայցէ
մեք բացակայանայցեմք
դուք բացակայանայցէք
նոքա բացակայանայցեն
Aoriste
ես բացակայացայց
դու բացակայասցիս
նա բացակայասցի
մեք բացակայասցուք
դուք բացակայասջիք
նոքա բացակայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բացակայանար
դուք մի՛ բացակայանայք
Impératif
դու բացակայացի՛ր
դուք բացակայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բացակայասջի՛ր
դուք բացակայասջի՛ք