s.

Բարետեսիլն գոլ. գեղեցկութիւն. վայելչութիւն.

Հանգուցեալք ի տեղւոյն բարետեսութիւնն (կամ բարէտեսութիւնն). (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարետեսութիւն բարետեսութիւնք
accusatif բարետեսութիւն բարետեսութիւնս
génitif բարետեսութեան բարետեսութեանց
locatif բարետեսութեան բարետեսութիւնս
datif բարետեսութեան բարետեսութեանց
ablatif բարետեսութենէ բարետեսութեանց
instrumental բարետեսութեամբ բարետեսութեամբք