ձ.

Երազաբանել. ցնորս բարբառել. բանդագուշել. առասպելել. ստութեամբ յօդել.

Որդի Սանատրկոյ ... զմար ոմն տղայ բաջաղի (Սմբատ). (Խոր. ՟Բ. 35։)

Զի՞նչ ունիք առ այս՝ զրպարտութիւն բաջաղել։ Զոմն բարւոյ արարիչ բաջաղին, եւ զոմն չարի. (Լմբ. համբ.։)

Բաջաղելով յայագս գոյութեան արարածոցս. (Վրդն. ել.։)

Ընդդիմանալ Աստուծոյ բաջաղեցաւ (սատանայ). (Վանակ. յոբ.։)

Մոլորութիւն նոցա որպէս զարբեցող է, որովք բաջաղին յունայնսն. (Լծ. ածաբ. (որ հայի եւ ի յաջորդ նշ։))

Կամ Պատաղիլ ի ցնորս. ցնդիլ. ցնորիլ. ճապաղիլ. յածիլ.

Հեռի առ ի նոցանէն օգտիցն բաջաղին միտքս մեր։ Զի մի՛ բաջաղեսցի ի ժամանակին, յորում մանաւանդ առաւել պիտոյ է զդաստութիւն։ Որ յօդս են, եւ բաջաղին ի ներքոյ երկնից. (Իսիւք.։)

Հեծեալ յերիվար սրավար, եւ յորջս բաջաղեալ. (Յհ. կթ.։)