cf. ԲԱԶՄԱՄԱՐԴ.

Ի մէջ բազմամարդիկ աշխարհին. (Եղիշ. յես.։)

Բազմամարդիկ քաղաքքն՝ գերեզմանք բնակչացն լինէին։ Զզօրութիւն զօրուց զմեծամեծս եւ զբազմամարդիկս ապրեցուցին։ Զբոլոր ազգն զբազմամարդիկ խանգարել ձեռնարկեն։ Բազմամարդիկ ազգի հարկաւոր է եւ որ զերախայրիսն առատութեամբ գոլ։ Բազմամարդիկ միաբանութիւն ժողովրդոց. (Փիլ.։)