s.

ԱՔԱԼԱՐ կամ ԱՔԱՐԱՐ. ψήν vermiculus Աղկաղկ կենդանի. ճճի. որդն դուզնաքեայ։ Գաղիան.։ Կայ եւ որդն մոմոյ, պանրոյ, մորթոյ կենդանեաց. cf. ԱԿԱՐ։