s.

shore, bank, brink, coast;
steep bank, bold shore.

Other definitions containing this entry

Գետեզր, եզեր, եզերք

cf. Գետափն.


Գետառ

cf. Գետափն.


Գլուխ, գլխոց

head;
chief;
summit, top;
individual;
the first place, the first rank;
— գրոց, chapter;
— նաւի, prow;
— գործոց, master-piece;
— ցամաքի, point, cape;
— անկեան, angular stone;
— սեան, capital;
— գրամոց, capital, funds, principal, capital or principal sum;
ըստ գլխոյ, ըստ գլխոց, ըստ —, առ —, by head, for each person;
so much a head;
զայն ութ օրն ի —, all this week;
ծածկել —, to be covered, to put on one's hat;
բանալ զ—, to uncover, to take off one's hat;
ի — հանել՝ տանել՝ ածել, to finish, to conclude, to bring to a head, to end, cf. Գլխաւորեմ;
ի — ելանել՝ հասանել՝ գալ՝ երթալ, to be finished or brought to a close, to end, to come to an end;
— ամսոց, the first day of the month, new moon;
— տարւոյ, new year's day;
— բանից, exordium, preamble;
point, article;
— ճանապարհաց, end of the street;
— տողին, beginning of a verse;
առնու Տէր զտէրդ ի զլխոյ քումնէ, Lord will take away thy master from thee;
ունել զթիւ գլխոց որդaւոցն, to take the number of the children;
քանի՞ —ք պատժոց, how many punishments ?
հանել ընդ —ն or ընդ կառափն զյանցանս ուրուք, to have one's revenge, to punish;
— ամբառնալ, to revolt;
անկանիլ զգլխով, to fall suddenly on the enemy;
դնել զ— ի կշիռս, to put one's life in jeopardy;
կալ ի —, to put one's self at the head, to be the leader;
— բանիցս, finally, at length, in conclusion.


Մազ, ոց

hair;
hair, horse-hair;
nap, shag;
թուխ, սեաւ խարտեաշ, շագանակագոյն, կարմիր, աղեբէկ, սպիտակ —, dark, black, light, chestnut-coloured, sandy, grey, white hair;
գեղեցիկ, գանգուր, բարակ, կակուղ, երկայն —, beautiful, frizzled, fine, soft, long hair;
յարդարեալ, մանեկաւոր or ոլորեալ, գալարուն, խոպոպի —, dressed, crisped, in ringlets, curled hair;
կարճ, տափակ, դիզացեալ, խառնափնդոր, կարծր, իւղոտ —, short, straight, standing up, dishevelled, stiff, greasy hair;
կեղծ —, false hair;
—ք այծեաց, goat's hair;


Թափ, ոյ, ու, ից, ուց

թափն ընդ թափն, penetrative, piercing, with penetration.


Խառնափնդորումն, ման

cf. Խառնափնդորութիւն.


Խաւարազգած

dark, gloomy, dismal, sad;
— լինել, to become darkened, or obscured;
— խափնուլ, to become blind.


Խափչիմ

cf. Խափնում.


Կառափնատումն, ման

cf. Կառափնատութիւն.


Լճեզր, զեր

cf. Լճափն.


Կորուստ, րստեան

loss;
waste;
damage;
disadvantage;
misfortune;
perdition, ruin, destruction;
lost thing;
ի — մատնել, to perish, to be lost;
ի — մատնիլ, to lose, to cause to perish;
to kill;
անձամբ զանձն ի — մատնել, to cause one's own ruin;
ի — ընթանալ, to hasten to one's destruction;
լինել մերձ ի — or յափն կորստեան, to be upon the brink of ruin or destruction;
մեծամեծ —ս տուժել, to suffer heavy losses;
*կորստով վաճառել, to sell at a loss;
դիմէ ի — իւր, he hastens to his ruin.


Voir tout

s.

(որպէս տեղիշօշափօղ) πέρας ora Եզր ջրոց. ցամաքն յեզր ջուրց. գետափն. ծովափն. գետեզր. ծովեզր.

Առ ափն ծովու։ Յափն կոյս ծովուն։ Առ ափն կամ առ ափին գետոյն։ Հանգեան առ ափամբն (դկղաթայ)։ Առ գետովն ելցէ զափամբքն յայսկոյս յայկոյս ամենայն ծառ ուտելի։ Առ ափն յորդանանո ձուլեաաց.եւ այլն։

Անդ զափամբ մօրին մեծի բանակի։ Դարաւանդօք ափանցն. (ԽՈր. ՟Բ. 6. 39։)

Ի յափունս ջրոյն համահաւաքեալք. (Նար. ՟Զ։)

Ամենայն տեղի՝ յորում իցէ հազար ափն այգոյ. (Եփր. համաբ.)

cf. ԱՓՆԻ.

περιστόμιον orificium Եզր ո՛ր եւ է տեղեաց եւ իրաց. ծագ. ծայր. ծնօտ շուրթն. բերան.

Գերեզման շինեսցեն շուրջ զափամբք ձորոյն. (Եզեկ. ՟Լ՟Թ. 11։)

Հասանեն յափն ձորոյն. (Յհ. կթ.։)

Նստէր առ ափն ջրհորոյ ինչ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Ի յափն խաւարային գբոյ. (անդ. ՟Գ։)

Առ ափնքարանձաւին։ Առ ափն գերապանծ քաղաքին կոստանդինուպօլսի. (Ճ. ՟Ա.։)

Ծառայեցիր մարմնոյ գերիդ, մինչեւ ի յափըն տապանիդ. (Շ. այբուբ. ՟Ա։)

Մեռեալքն կանգնեսցին յափն գերեզմանացն. (Տօմար.։)

Յափն մահու ժամանաել։ Մինչեւ ցափն կառուցման լրուե անդամոցս (ցգլուխն)։ Որպէս կառուցումն ափան անդամոց՝ գլխոյ գագաթան. (Նար. ՟Ժ. ՟Ձ՟Գ. եւ ՟Ժ՟Ը. եւ Նար. խչ.։)

Հասեալք ի յափն մոլորոթեան. (Մագ. ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ափնածիր

Ափնի

Գետափն, փին, փանց

Դարափն

Դափնէ, նեայ

Լճափն, փին

Խառնափնդոր

Խառնափնդորեմ, եցի

Խառնափնդորութիւն, ութեան

Խառնափնդորումն, ման

Խափնում, եայ

Ծովափնեայ

Կառափն, փին, փունք, փանց

Կառափնատ

Կառափնատեմ, եցի

Կառափնատութիւն, ութեան

Կառափնատումն, ման

Կլափն, փին

Նրբակառափն

Շառափնաթափ

Voir tout