s.

archiepiscopacy.

s.

Եպիսկոպոսութիւն. հայրապետութիւն. կաթողիկոսութիւն.

Ձեռնագրէ յարքեպիսկոպոսութիւն վրաց նահանգին. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արքեպիսկոպոսութիւն արքեպիսկոպոսութիւնք
accusatif արքեպիսկոպոսութիւն արքեպիսկոպոսութիւնս
génitif արքեպիսկոպոսութեան արքեպիսկոպոսութեանց
locatif արքեպիսկոպոսութեան արքեպիսկոպոսութիւնս
datif արքեպիսկոպոսութեան արքեպիսկոպոսութեանց
ablatif արքեպիսկոպոսութենէ արքեպիսկոպոսութեանց
instrumental արքեպիսկոպոսութեամբ արքեպիսկոպոսութեամբք