adj.

beautiful, luminous like the sun, bright, brilliant.

adj.

Լուսափայլ գեղով. հրաշագեղ. որ եւ ԱՐՓԱԳԵՂ.

Գերազանց արփիագեղ ճառագայթեալ՝ քան զոր մովսեսին երեւեցաւն երբեմն ի սինէական լերինն. (Զքր. կթ.։)

Արփիագեղ տիկնոջն՝ մեծին սոփեայ. (Արծր. ՟Դ. 12։)

Արփիագեղ պատկեր, կամ լոյս. (Երզն. լուս.։)