adj.

that is only outwardly clean, false, feigned, pretending;
— առաքինութիւն, pretending, deceptive virtue.

adj.

Ոյր արտաքին կամ վերին երեսն է յարդարեալ կամ մաքուր.

Արտաքնայարդար բաժակ. (Նար. ՟Ի՟Է։)