va.

to expire, to die;
to exhale;
to exude, to perspire, to transpire.

ն.

ἑκπνέω efflo, exspiro, morior Փչել զոգի. մեռանիլ.

Զտնօրինեալն արտաշնչեաց հոգի. (Թէոդոր. խչ.։)

Ոչ ըստ մերումս արտաշնչէ, այլ արտաքոյ մերոյս գործէ. (Շ. խոստ.։)

Եւ Շունչ տալ եւ առնուլ. շնչել.

Ղօղակք արտաշնչեն ի ջուրսն, որպէս ցամաքայինքն յօդսն. (Զքր. կթ.։)