vn.

to expire, to die.

չ.

Փչել զշունչ՝ զոգի. անշնչանալ. մեռանիլ.

Ի վերայ փայտին արտաշնչացեալ. (Թէոդոր. խչ.։)

Որ սերմանես զարտաշնչացեալ (այսինքն զմեռեալ կամ զանշունչ) մարմինս յերկրի. (Նար. ՟Կ՟Գ։)