s.

extravasation.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արտաղեղումն արտաղեղմունք
accusatif արտաղեղումն արտաղեղմունս
génitif արտաղեղման արտաղեղմանց
locatif արտաղեղման արտաղեղմունս
datif արտաղեղման արտաղեղմանց
ablatif արտաղեղմանէ արտաղեղմանց
instrumental արտաղեղմամբ արտաղեղմամբք