ն.

Ըստ արուեստի խօսել. ճարտարաբանել. եւ Մեկնել ոճով.

Թեթեւագոյն ըստ աշխարհակիր կարգացն արուեստախօսեալ։ Ոչ օտարաձայն ի միմեանց արուեստախօսեալս. (Ագաթ.։)

Ոչ ի մէնջ արուեստախօսեալ մերոյն կարծեօք վիճաբանելով. (Կորիւն.։)

Պատճուճազարդ բանիւ արուեստախօսեալ. (Խոր. հռիփս.։)

Ապոզինար զհին գիրսն արուեստախօսեաց. (Վրդն. սղ.։)