va.

cf. Արձակեմ.

cf. ԱՐՁԱԿԵՄ ըստ ամենայն առման.

Տեսեալ՝ թէ ոչ արձակու, յարուցեալ փախեան գաղտ։ Արձա՛կ զիս (այսինքն թողացո՛), զի մեռանիմ. (Վրք. հց. ձ։)

Ասէր հրեշտակն՝ թէ արձա՛կ զիս. (Կիւրղ. ծն.։)

Տայիր եւ արձակուիր (զաղքատս)։ Զբռնաւորն կոխեաց, եւ ձայն արձակ՝ ասելով, եկա՛յք. (Ոսկ. եբր. ՟Ժ՟Ա. եւ համբ։)

այնուհետեւ համարձակեալ արձակոյր. (Զքր. կթ.։)

Ձգեաց, եւ զկապանս նոցա արձակ. (Ճ. ՟Գ.։)

Արձակ զողորմութիւն. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արձակումն, ման

Ընդարձակումն, ման

Յարձակումն, ման

Voir tout