adj.

silvery, made of silver;

s.

silver plate.

adj.

ἁργύρεος argenteus որ եւ ԱՐԾԱԹի. Յարծաթոյ շինեալ. արծըթէ. կիւմիւշտէն, կիւմիւշ.

Արծաթ ոյ շինեալ. (արծըթէ.)

Աստուածս արծաթեղէնս։ Ոսկեղէն սեղանոյն, նոյնպէս եւ զարծաթեղինացն. (Ել. ՟Ի 23։ ՟Ա. Մնաց. ՟Ի՟Ը 16։)

Մահարձանօք արծաթեղինօք. (Նար. գանձ եկեղ.։)

Ընդ ինքեան ունելով զխաչն արծաթեղէն ոսկեխաղաց տեսակաւ. (Կաղանկտ.։)

Անօթով արծաթեղինաւ. (Մխ. դտ.։)

Ոչ ապականացու արծաթեղինօք. (՟Ա. Պետ. ՟Ա 18.) իմա՛, դրամովք, ընչիւք։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արծաթեղէն արծաթեղէնք
accusatif արծաթեղէն արծաթեղէնս
génitif արծաթեղինի արծաթեղինաց
locatif արծաթեղինի արծաթեղէնս
datif արծաթեղինի արծաթեղինաց
ablatif արծաթեղինէ արծաթեղինաց
instrumental արծաթեղինաւ արծաթեղինաւք