adj.

shining or polished like silver, silvery, having the colour of silver.

adj.

Փայլուն՝ սպիտակ՝ պայծառ որպէս զարծաթ.

Արծաթափայլ մաքրութիւն. (Նար. կուս.։)

Զսպիտակութիւն արծաթափայլ հոգւոյն շնորհաց. (Լմբ. սղ.։)