s.

silversmith, who sells silver-plate;
money-changer.

adj.

ἁργυροπράτης nummularius Որ վաճառէ զարծաթի դրամս. այն է լոմայափոխ, սեղանաւոր.

Արծաթավաճառ ոմն մանուկ հասակաւ. (Վրք. հց. ՟Ը)

Վասն արծաթավաճառաց եւ գինեվաճառաց. (Գէ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արծաթավաճառ արծաթավաճառք
accusatif արծաթավաճառ արծաթավաճառս
génitif արծաթավաճառի արծաթավաճառաց
locatif արծաթավաճառի արծաթավաճառս
datif արծաթավաճառի արծաթավաճառաց
ablatif արծաթավաճառէ արծաթավաճառաց
instrumental արծաթավաճառաւ արծաթավաճառաւք