adj.

bought for money;

s.

slave.

adj.

ἁργυρώνητος emptus pecunia, emptitius Արծաթով գնեալն. ըստկով գնած, գնծու

Արծաթագին անդաստան. (Մխ. դտ. ՟Բ։)

Արծաթագին ծառայք նոցա. (Յուդթ. ՟Դ 9։)

s.

ԱՐԾԱԹԱԳԻՆ. գ. որպէս Ծառայ արծաթագին. գնծու .... Տե՛ս (Ծն. ՟Ժ՟Է 12. 23. 27։ Ել. ՟Ժ՟Բ 44։)

Ընդոծնին ասէ, եւ արծաթագնին տացէ. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Ա։)