va.

to make worthy.

ն.

ἁξιόω dignor, dignum existimo Տալ արժանանալ. արժանի առնել կամ կացուցանել կամ համարել. արժանաւորել. եւ Վարձ կամ գին հատանել.

Ամենայն որ զինքն արժանացոյց մաքրութեամբն, պսակեսցի. (Անյաղթ բարձր.։)

Միշտ աղաչեալն միշտ պարգեւաց արժանացուցանէ. (Խոսր.։)

Կենաց յարութեան արժանացուսցես. (Նար. ՟Լ՟Զ։)

Նախ իսկ յուստերացն զոր արժանացուցանէ (կամ արժանացուցանէ) լինել ժառանգորդ, գրիցէ (զկտակն)։ Որչափ եւ գնոյ արժանացուցանէ զվաճառեալ. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Ա։)

Ես ոչ եմ սովորեալ զանձն իմ արժանացուցանել ոչ եւ միոյ չարի (պատժոյ). (Պղատ. սոկը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես արժանացուցանեմ
դու արժանացուցանես
նա արժանացուցանէ
մեք արժանացուցանեմք
դուք արժանացուցանէք
նոքա արժանացուցանեն
Imparfait
ես արժանացուցանեի
դու արժանացուցանեիր
նա արժանացուցանէր
մեք արժանացուցանեաք
դուք արժանացուցանեիք
նոքա արժանացուցանեին
Aoriste
ես արժանացուցի
դու արժանացուցեր
նա արժանացոյց
մեք արժանացուցաք
դուք արժանացուցէք
նոքա արժանացուցին
Subjonctif
Présent
ես արժանացուցանիցեմ
դու արժանացուցանիցես
նա արժանացուցանիցէ
մեք արժանացուցանիցեմք
դուք արժանացուցանիցէք
նոքա արժանացուցանիցեն
Aoriste
ես արժանացուցից
դու արժանացուսցես
նա արժանացուսցէ
մեք արժանացուսցուք
դուք արժանացուսցջիք
նոքա արժանացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ արժանացուցաներ
դուք մի՛ արժանացուցանէք
Impératif
դու արժանացո՛
դուք արժանացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու արժանացուցանիջիր
դուք արժանացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու արժանացուսջի՛ր
դուք արժանացուսջի՛ք