s.

forbiddance, prohibition, interdiction;
retention, hinderance;
եկեղեցական —, interdict.

s.

κώλυσις, κώλυμα. prohibitio, impedimentum. Արգելուլն, եւ Արգելանիլն. եւ Արգել. խափան.

Արգելումն ողորմութեան. (Նար. ՟Հ՟Թ։)

Արգելումն հոգւոց. (Խոսր.։)

Կտրեա՛ զայս տոռունս. այնքան են եւ այլ արգելմունք. (Ոսկ. յհ. ՟Բ 34։)

Պատճառ արգելման մերոյ եղիազար եղեւ. (Զենոբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արգելումն արգելմունք
accusatif արգելումն արգելմունս
génitif արգելման արգելմանց
locatif արգելման արգելմունս
datif արգելման արգելմանց
ablatif արգելմանէ արգելմանց
instrumental արգելմամբ արգելմամբք