Other definitions containing this entry

Թեւածածուկ լինիմ

cf. Թեւասքօղեմ.


Հրակերպեան

— դասք or հրակերպեանք, angels.


Ճաշ, ոյ, ոց

dinner, noon-day meal;
repast, entertainment, feast;
—ոյ ժամ, the three canonical hours, Third, Sixth and Ninth;
cf. Ճաշաժամ;
սպասք, սեղան, զանգակ —ոյ, dinner-service, dinner-table, dinner-bell;
— անպաճոյճ;
frugal meal or table;
— գործել, to get dinner ready;
— առնել, to give a dinner;
— մեծ գործել, to give a grand dinner-party;
պատրաստ է —ն, dinner is on the table;
—ք զ—ս մղեն եւ ընթրիք զընթրեօք անցանեն, dinners follow dinners and suppers follow hard on suppers;
cf. Ժամ.


Ոսկեթել, ի

gold-thread, gold-wire;
— դիպակք, կերպասք, brocade.


Պասքանամ, ացայ

cf. Պասքիմ.


Պասքումն, ման

cf. Պասքութիւն.


Սեղան, ոց

table, board;
meal, food, table;
altar;
banker's counter;
աւագ —, grand, high altar;
— գրելոյ, writing-table;
— խոհակերոցի, kitchen-table;
dresser;
— մարմարեայ, marble-table;
— գործոյ, work-table;
սփռոց —ոյ, table-cloth;
անօթք, սպասք —ոյ, plates and dishes;
պատառաքաղ, դանակ, դրգալ —ոյ, table-fork, table-knife, table-spoon;
զրոյցք ի —ի, table-talk;
— յարդարել, ուղղել, դնել, to lay out a table, to spread the table;
— ուղղել, to erect or place an altar or Communion-table;
բեզմել ի —, to sit down to table;
ծառայել —ոյ, to wait at table;
ի —ի լինել, to be at table;
ելանել ի —ոյ, to rise from table;
բառնալ զ—, to take away, to clear the table;
ծախք —ոյ, table-expenses;
cf. Կողապտեմ;
cf. Ճաշ;
cf. Պատիւ;


Քասքնեմ, եցի

cf. Քասքնիմ.


Քսփուս

cf. Փասքուս.


Ասքանաս

cf. Ասքանազ.


Voir tout

s.

Ասացուած. ասութիւն. բան. խօսք.

Ներբողականց ի մէնջ արժանիեղեն ասից։ Ո՞վ մեզ օգնեսցէ, ախտակցելով ասիցս. (Խոր. ՟Ա 2։ ՟Գ 68։)

Յօգաւոր ասիւք պատշաճեմք։ Պիղծ ասիցն. (Խոսր.։)

Ըստ ասից մեծին դանիէլի. (Նար. ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենասքանչ

Անծասքելի

Անքասքնելի

Աստուածասքանչ

Ասքանազ, զայ

Ասքանաս

Զարմանասքանչ

Թեւասքօղեմ, եցի

Ծասքեմ, եցի

Ծասքողական

Ծասքումն, ման

Հիասքանչ

Մեծասքանչ

Յաւէտասքանչ

Նորասքանչ

Պասքա, այի

Պասքանամ, ացայ

Պասքեցուցանեմ, ուցի

Պասքիմ, եցայ

Պասքութիւն, ութեան

Voir tout