s.

Ասացուած. ասութիւն. բան. խօսք.

Ներբողականց ի մէնջ արժանիեղեն ասից։ Ո՞վ մեզ օգնեսցէ, ախտակցելով ասիցս. (Խոր. ՟Ա 2։ ՟Գ 68։)

Յօգաւոր ասիւք պատշաճեմք։ Պիղծ ասիցն. (Խոսր.։)

Ըստ ասից մեծին դանիէլի. (Նար. ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենասքանչ

Անծասքելի

Անքասքնելի

Աստուածասքանչ

Ասքանազ, զայ

Ասքանաս

Զարմանասքանչ

Թեւասքօղեմ, եցի

Ծասքեմ, եցի

Ծասքողական

Ծասքումն, ման

Հիասքանչ

Մեծասքանչ

Յաւէտասքանչ

Նորասքանչ

Պասքա, այի

Պասքանամ, ացայ

Պասքեցուցանեմ, ուցի

Պասքիմ, եցայ

Պասքութիւն, ութեան

Voir tout