adv.

Որպէս Աստուած. ըստ որում Աստուած. աստուածային զօրութեամբ կամ օրինակաւ. իբրեւ Աստուած. cf. ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՐ.

Զկէսն աստուածապէս, եւ զկէսն մարդկապէս խօսէր. (Ոսկ. յհ. ՟Ա 38։)

Աստուածապէս տիրաբար ետ զայն վճիռն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Առողջացոյց աստուածապէս. (Շար.։)

Զաստուածապէս համբարձումն. (Պտրգ.։)

Աստուածապէս վերակենցաղեաց։ Աստուածապէս նուիրեալ. (Նար. ՟Լ՟Դ. ՟Ժ՟Գ։)

Յերկրորդ եւ յաստուածապէս գալըստեանն. (Կիւրղ. խչ.։)

Կարծեաց եւայ, թէ որդիս Աստուծոյ ծնանի, եւ որդիք նորա աստուածապէս ծնանին. (Եփր. ծն.։)